Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är en miljöcertifiering av svenska hem och arbetsplatser med en målsättning om en hållbar framtid och fastighetsutveckling

Vad är en Miljöbyggnad?

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader. Miljöcertifiering av en byggnad innebär att byggnadens miljöprestanda detaljgranskas enligt sexton olika indikatorer. Systemet fungerar som ett verktyg och hjälpmedel för byggherrar och fastighetsägare att hushålla med energi, förbättra inomhusmiljön och fasa ut ämnen som är farliga för klimatet, miljön och användarna av byggnaden. En miljöbyggnads bedömningsnivåer är Brons, Silver och Guld.

Systemet består av tre områden: Energi - Innemiljö - Material

Varför Miljöbyggnad?

Säkerställ miljöprestanda

Vid projektering och produktion av nya byggnader kan certifieringen Miljöbyggnad användas för att säkerställa en hög miljöprestanda och att framtida boende och arbetsplatser får en god inomhusmiljö i en byggnadskonstruktion med minskade miljöfarliga material.

Att miljöcertifiera ert hus ger er dessutom möjligheten att få ett grönt bolån. För att få ett grönt bolån ska du ha ett en miljöbyggnad med betyg guld eller silver eller en energideklaration med energiklass A, B eller C enligt Boverkets energiklassificering. För att se ifall din byggnad är certifierad kontakta din fastighetsägare eller styrelsen i bostadsrättsföreningen.

Miljöbyggnad på Eklund & Eklund

Våra projektledare har goda kunskaper i Miljöbyggnad och våra energiexperter är personcertifierade. Eklund & Eklund har i dagsläget hjälpt flera byggnader över hela Sverige som certifierats enligt Miljöbyggnads olika kravställningar.

Vi hjälper er med följande indikatorer

1 - Värmeeffektbehov

Ett mått på hur mycket effekt en byggnad behöver för att hålla önskad temperatur när det är som kallast ute på vintern. Effekt kan liknas med hästkrafter i en bil. Värmeeffektbehovet inkluderar både förluster av värme som sker t.ex. genom otätheter i bl.a. väggar, fönster och ventilationssystemet.

2 - Solvärmelast

Den solvärme som bidrar till att höja innetemperaturen under sommarhalvåret och som tillförs en byggnad via solinstrålning genom fönster.

3 - Energianvändning

Den mängd köpt energi som behöver levereras till byggnaden för värme, kyla, varmvatten och fastighetsenergi. I energianvändningen räknar man inte med energi som man producerat själv, t.ex. energi från solceller. För bostäder ingår inte heller den energi som i används för hushållsändamål, s.k. hushållsenergi. För lokaler ingår inte energi som används för verksamheten, s.k. verksamhetsenergi.

4 - Andel förnybar energi

Talar om hur stor del av byggnadens totala energianvändning som tillgodoses av energi från förnybara källor, som vattenkraft, sol- eller vindenergi.

6 - Radon

En radioaktiv gas som finns i jord och berggrund. För höga halter av radon kan ge skador på lungor som i sin tur kan öka risken för olika sjukdomar. Radongas kan ta sig in i byggnader via otätheter i grunden men också genom byggmaterial som innehåller radon, t.ex. prefabricerade betongelement.

11 - Dagsljus

För att ta reda på hur bra dagsljus en byggnad har tittar man på rummens fönsterarea i förhållande till dess golvyta. Desto mer fönsterarea i förhållande till golvyta, desto mer dagsljus. (Stora fönsterytor påverkar dock även solinstrålningen.) Rummens form påverkar också dagsljuset, t.ex. behövs större fönsteryta för att nå in i djupa rum.

12 - Legionella

En bakterie som lever i vatten och fukt och förökas i vissa vattentemperaturer. Människor kan smittas av Legionella genom att inandas den fuktiga luften, t.ex. i en dusch där vattnet innehåller bakterien. Oftast leder det till lunginflammation, som i sin tur kan vara dödlig om man har nedsatt immunförsvar eller är äldre. Vattensystemets utformning samt temperaturen på vattnet är de faktorer som påverkar spridningen av legionella i en byggnad.

Kontakta oss

Ta kontakt med oss så berättar vi mer!