OVK

Vad är OVK?

OVK är en förkortning för obligatorisk ventilationskontroll. Precis som det låter är det en föreskriven kontroll av ventilationssystemet i en fastighet. Det här är någonting du som fastighetsägare är skyldig att utföra enligt lag. Hur ofta kontrollen ska ske beror på ventilationssystemet samt vilken fastighetstyp det gäller. Intervallet är antingen tre eller sex år.

OVK ska visa att inomhusklimatet är bra samt att de ventilationssystem som finns fungerar som de ska. Kontrollen måste utföras av en certifierad kontrollant, vilket vi på Eklund & Eklund bistår med. Vid en kontroll får du även förslag på hur du kan minska energiåtgången för ventilationen, utan att det försämrar inomhusmiljön.

Så genomför vi den obligatoriska ventilationskontrollen

Det finns tre saker som kontrollanten tittar på vid alla typer av OVK, oavsett om det gäller första kontrollen eller återkommande besök. Vi undersöker att:

  • ventilationen inte innehåller föroreningar som riskerar att spridas i byggnaden.
  • instruktioner samt anvisningar för skötsel är lättillgängliga.
  • ventilationssystemet fungerar som det är avsett att göra.

Om det är den första besiktningen kontrollerar vi även att egenskaperna och funktionerna i ventilationssystemet stämmer med de gällande föreskrifterna.

Kontrollanten ska också vid återkommande besök titta på följande aspekter:

  • Undersöka eventuella åtgärder som kan vidtas för en bättre hushållning av energin i ventilationssystemet, utan att det medför en försämring av klimatet i byggnaden.
  • Kontrollera att funktioner och egenskaper överensstämmer med föreskrifterna för när ventilationssystemet började användas.

Förslag om åtgärder för lägre energiförbrukning är riktlinjer och det är upp till fastighetsägaren att bestämma om de ska användas eller inte.

 

Efter kontrollen

När en OVK är genomförd sammanställer kontrollanten ett protokoll med redovisning av resultatet. Där ska fel och brister framgå tydligt. Efter undertecknandet ska ett exemplar av protokollet tillfalla fastighetsägaren och ett skickas till byggnadsnämnden. Kontrollanten skriver även ett intyg som visar att besiktningen blivit genomförd. Det sätter fastighetsägaren sedan upp på en synlig plats i byggnaden. Det är viktigt att fel och brister blir åtgärdade omgående för att garantera att ventilationen fungerar som sig bör. Kraven på välfungerande ventilationssystem finns i bygglagstiftningen.

När ska en OVK bli utförd

Olika regler för intervallet av kontroller gäller beroende på användningen av fastigheten. Byggnader som förskolor, skolor och vårdlokaler ska utföra en OVK vart tredje år. Det gäller oavsett ventilationssystem. 

När det kommer till flerfamiljshus, personalutrymmen i industribyggnader, kontorslokaler och liknande beror intervallet på vilken typ av ventilationssystem som används. 

Vissa mindre byggnader med specifika ventilationssystem behöver enbart kontrolleras innan systemet börjar användas, utan återkommande kontroller. Kontakta oss för information om vad som gäller för just din fastighet.

 

 

Kontakt och prisförslag!

Fyll i formuläret och skicka in, så återkopplar vi med en offert och information om hur arbetet går till.

Är ni intresserade av våra övriga tjänster? Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er att sänka energikostnaderna för  er fastighet.